ALGEMEEN                                                                                                           
art 1-1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Buiten en een Opdrachtgever waarop Het Buiten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

art1-2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Buiten, voor de uitvoering waarvan door Het Buiten derden dienen te worden betrokken.

art1-3: De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

art 1-4:Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. art 1-5:Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden                                        

OFFERTES                                                                                                             
art 2-1: Offertes, gemaakt door Het Buiten zijn vrijblijvend en geldig gedurende de geldigheids termijn zoals vermeld in de offertes art 2-2: Indien een offerte zoals genoemd in  art2-1 wordt aanvaard heeft Het Buiten gedurende 3 werkdagen na  ontvangst  van de aanvaarding/aanbetaling, het recht het aanbod te herroepen. art 2-3:Alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW. art 2-3: Indien er sprake is van schrijf/drukfouten, is Het Buiten niet verplicht te leveren tegen deze prijs.                            
 Overeenkomst                                                                                                     
 art 3: Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijk bevestiging gedaan door Het Buiten of daaraan  uitvoering heeft gegeven.                                                                                         

PRIJSVERHOGING                                                                  
art4: Als drie maanden verstreken zijn na het sluiten van een overeenkomst en een van de kostprijsfactoren voor Het Buiten is meer dan 10% hoger is komen te liggen, dan is Het Buiten gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs, na mededelen, in rekening te brengen.  

                                       
OVERMACHT                                                                                                        
art 5-1: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Het Buiten haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Het Buiten en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Het Buiten gegeven garantie of de verkeer opvattingen aan  Het Buiten  kunnen worden toegerekend.

art 5-2: De volgende omstandigheden gelden in ieder geval als overmacht: plotselinge gezondheids klachten, Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, waardeverandering buitenlandse valuata, maatregelen van Nationale of internationale overheden, ernstige verkeershinder, falen van voertuig.                             Afroeptermijn                                                                                                           
art 6: Indien tussen Het Buiten en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle, veroorzaakt door een niet tijdige afname, redelijke kosten,  aan de wederpartij in rekening worden gebracht.    

ANNULERINGEN                                                                                                   
art 7-1: De wederpartij kan alleen tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel het retourneren van geleverde spullen, na schriftelijke toestemming van Het Buiten.

art 7-2: Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van een overeenkomst of terugzending van geleverde spullen wordt overgegaan, is de wederpartij alle gemaakte kosten en gederfde winst  aan Het Buiten verschuldigd.                                                    

LEVERING                                                                                                               
art 8:  De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van transport voor rekening van de wederpartij komen. Het Buiten bepaalt de keuze van het vervoermiddel /transporteur.            

RISICO                                                                                                                     
art 9: Indien levering geschiedt in overeenstemming met artikel 8, zijn de zaken voor risico van Het Buiten tot het moment van lossen.

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER. 

art 10:Indien aan de wederpartij wordt geleverd dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen.

CLAIMS                                                                                                                   
art 11-1: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen 24uur, na levering, schriftelijk dan wel per E-mail aan Het Buiten gedaan te worden. De termijn van 24 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering  aan een derde geschiedt. 

art 11-2: Indien de wederpartij eventuele tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringbon/vervoersdocument heeft aangetekend, kan geen beroep tegen Het Buiten worden gemaakt

art 11-3: de bewijslast dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden. 

art 11-4: Wanneer de wederpartij aan Het Buiten klachten kenbaar maakt over geleverde zaken, dan dient de wederpartij Het Buiten  in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren  zo nodig door afgifte van de goederen. In geval dat de klachten ongegrond zijn komen alle gemaakte kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij. 

art 11-5:De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname volgens afspraak, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, ook indien de wederpartij reclameerd  

art 11-6 Bij annulering van deelname aan een workshop/bedrijfsuitje, tot 24 uur voor aanvang van de workshop/bedrijfsuitje, kan door Het Buiten € 20.00 p.p.in rekening worden gebracht in verband met gemaakte kosten. Valt de annulering binnen 24 uur voor aanvang  dan zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.                    

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN EN DIENSTEN                       
art 12-1: in het geval door Het Buiten garantie is verstrekt op geleverde zaken en diensten, wordt aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit de garantie voortvloeit;  Aansprakelijkheid wordt opgeheven na 3 maanden en in het geval van overmacht. De aansprakelijkheid van Het Buiten is beperkt tot een bedrag van 100% van het factuurbedrag;
art 12-2: Indien Het Buiten niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag met maximaal de hoogte van 100% van het factuurbedrag.        

LEVERTIJD                                                              
art 13-1: Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Het Buiten opgegeven levertijden niet te beschouwen als bindende termijnen.

art 13-2: Vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen kan geen aanleiding zijn  tot ontbinding van de overeenkomst.   

art 13-3: De aansprakelijkheid van Het Buiten voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is  beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Het Buiten is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.                         
 BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
art 14-1: Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.  
art 14-2: Indien de wederpartij  verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij Het Buiten de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Waarbij de rentekosten per maand worden berekend vanaf 14 dagen na factuurdatum.  art 14-3: Het Buiten heeft het recht  te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch  zullen betalingen eerst in mindering worden gebracht op  incassokosten.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
art 15-1: Door Het Buiten geleverde zaken zijn eigendom van Het Buiten, totdat de wederpartij de geleverde zaken betaald heeft en eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.

art 15-2: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen tegenover Het Buiten niet nakomt, is Het Buiten gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomvoorbehoud rust, bij de wederpartij weg te halen. De wederpartij dient Het Buiten hiertoe de volledige medewerking te verlenen. Bij in gebreke blijven hiervan is de wederpartij  Het Buiten een boete verschuldigd van 10% van de openstaande som per dag. 

art 15-3:De wederpartij verplicht zich tegenover Het Buiten om in het geval dat derden rechten op  eigendommen van het buiten doen gelden, hetbuiten hiervan op de hoogte te stellen.
art 15-4: De wederpartij verplicht zich tegenover Het Buiten om medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Het Buiten,  ter bescherming van haar eigendommen, wil treffen.                                                                                   

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.                                  
art 16-1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Buiten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

art 16-2: De rechter in de vestigingsplaats van Het Buiten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Het Buiten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

art 16-3: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.                                                   
DEELNAME en AANSPRAKELIJKHEID.                             
Deelname aan Workshops en Bedrijfsuitjes georganiseerd door Het Buiten gebeurd op eigen risico. Het Buiten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan Lichaam , Kleding of andere eigendommen van deelnemers.

ALGEMEEN
art 1-1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Buiten en een Opdrachtgever waarop Het Buiten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
art1-2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Buiten, voor de uitvoering waarvan door Het Buiten derden dienen te worden betrokken. art1-3: De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
art 1-4:Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. art 1-5:Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden OFFERTES
art 2-1: Offertes, gemaakt door Het Buiten zijn vrijblijvend en geldig gedurende de geldigheids termijn zoals vermeld in de offerte.
art 2-2: Indien een offerte zoals genoemd in
art2-1 wordt aanvaard heeft Het Buiten gedurende 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding/aanbetaling, het recht het aanbod te herroepen.
art 2-3:Alle in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW.
art 2-3: Indien er sprake is van schrijf/drukfouten, is Het Buiten niet verplicht te leveren tegen deze prijs.
Overeenkomst
art 3: Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijk bevestiging gedaan door Het Buiten of daaraan uitvoering heeft gegeven. PRIJSVERHOGingI
art4: Als drie maanden verstreken zijn na het sluiten van een overeenkomst en een van de kostprijsfactoren voor Het Buiten is meer dan 10% hoger is komen te liggen, dan is Het Buiten gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs, na mededelen, in rekening te brengen.
OVERMACHT
art 5-1: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Het Buiten haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Het Buiten en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Het Buiten gegeven garantie of de verkeer opvattingen aan Het Buiten kunnen worden toegerekend.
art 5-2: De volgende omstandigheden gelden in ieder geval als overmacht: plotselinge gezondheids klachten, Natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, waardeverandering buitenlandse valuata, maatregelen van Nationale of internationale overheden, ernstige verkeershinder, falen van voertuig. Afroeptermijn
art 6: Indien tussen Het Buiten en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle, veroorzaakt door een niet tijdige afname, redelijke kosten, aan de wederpartij in rekening worden gebracht. ANNULERINGEN
art 7-1: De wederpartij kan alleen tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel het retourneren van geleverde spullen, na schriftelijke toestemming van Het Buiten.
art 7-2: Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van een overeenkomst of terugzending van geleverde spullen wordt overgegaan, is de wederpartij alle gemaakte kosten en gederfde winst aan Het Buiten verschuldigd. LEVERING
art 8-1 De levering van zaken geschiedt franco wederpartij met dien verstande dat de kosten van transport voor rekening van de wederpartij komen. Het Buiten bepaalt de keuze van het vervoermiddel /transporteur.
art 8-2 indien de levering van de zaken wordt geweigerd zullen de extra te maken kosten voor de wederpartij zijn. RISICO
art 9: Indien levering geschiedt in overeenstemming met artikel 8, zijn de zaken voor risico van Het Buiten tot het moment van lossen. VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER.
art 10:Indien aan de wederpartij wordt geleverd dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen. CLAMES
art 11-1: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen 24uur, na levering, schriftelijk dan wel per E-mail aan Het Buiten gedaan te worden. De termijn van 24 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering aan een derde geschiedt.
art 11-2: Indien de wederpartij eventuele tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringbon/vervoersdocument heeft aangetekend, kan geen beroep tegen Het Buiten worden gemaakt.
art 11-3: de bewijslast dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
art 11-4: Wanneer de wederpartij aan Het Buiten klachten kenbaar maakt over geleverde zaken, dan dient de wederpartij Het Buiten in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren zo nodig door afgifte van de goederen. In geval dat de klachten ongegrond zijn komen alle gemaakte kosten van het onderzoek voor rekening van de wederpartij.
art 11-5:De wederpartij blijft verplicht tot betaling en afname volgens afspraak, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, ook indien de wederpartij reclameerd
art 11-6 Bij annulering van deelname aan een workshop/bedrijfsuitje, tot 24 uur voor aanvang van de workshop/bedrijfsuitje, kan door Het Buiten € 20.00 p.p.in rekening worden gebracht in verband met gemaakte kosten. Valt de annulering binnen 24 uur voor aanvang dan zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN EN DIENSTEN
art 12-1: in het geval door Het Buiten garantie is verstrekt op geleverde zaken en diensten, wordt aansprakelijkheid aanvaard, voor zover dit uit de garantie voortvloeit; Aansprakelijkheid wordt opgeheven in het geval van overmacht. De aansprakelijkheid van Het Buiten is beperkt tot een bedrag van 100% van het factuurbedrag;
art 12-2: Indien Het Buiten niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag met maximaal de hoogte van 100% van het factuurbedrag. LEVERTIJD
art 13-1: Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Het Buiten opgegeven levertijden niet te beschouwen als bindende termijnen.
art 13-2: Vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen kan geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
art 13-3: De aansprakelijkheid van Het Buiten voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Het Buiten is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.
BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
art 14-1: Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
art 14-2: Indien de wederpartij verzuimt zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij Het Buiten de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Waarbij de rentekosten per maand worden berekend vanaf 14 dagen na factuurdatum. art 14-3: Het Buiten heeft het recht te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch zullen betalingen eerst in mindering worden gebracht op incassokosten.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
art 15-1: Door Het Buiten geleverde zaken zijn eigendom van Het Buiten, totdat de wederpartij de geleverde zaken betaald heeft en eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
art 15-2: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen tegenover Het Buiten niet nakomt, is Het Buiten gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomvoorbehoud rust, bij de wederpartij weg te halen. De wederpartij dient Het Buiten hiertoe de volledige medewerking te verlenen. Bij in gebreke blijven hiervan is de wederpartij Het Buiten een boete verschuldigd van 10% van de openstaande som per dag.
art 15-3:De wederpartij verplicht zich tegenover Het Buiten om in het geval dat derden rechten op eigendommen van het buiten doen gelden, hetbuiten hiervan op de hoogte te stellen.
art 15-4: De wederpartij verplicht zich tegenover Het Buiten om medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Het Buiten, ter bescherming van haar eigendommen, wil treffen. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
art 16-1: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Buiten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
art 16-2: De rechter in de vestigingsplaats van Het Buiten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Het Buiten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
art 16-3: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
DEELNAME en AANSPRAKELIJKHEID.
Deelname aan Workshops en Bedrijfsuitjes georganiseerd door Het Buiten gebeurt op eigen risico. Het Buiten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan Lichaam , Kleding of andere eigendommen van deelnemers.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Agenda:

12-03-2022:

Kookworkshop

"De Koekelt"

Ede

Open voor inschrijving

09-04-2022:

Kookworkshop

"Nieuw Leeuwenhorst"

Noordwijkerhout

Open voor inschrijving

07-05-2020:

Kookworkshop

"De Koekelt"

Ede

Open voor inschrijving

11-06-2022:

Kookworkshop

"Nieuw Leeuwenhorst"

Noordwijkerhout

Open voor inschrijving

© 2011 - 2022 Het Buiten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel